Tips inför Riskbedöming för höghöjdsarbete

Riskbedömning är en viktig process som bör genomföras innan du påbörjar ditt arbete på höjd över två meter. Syftet med en riskbedömning är att identifiera potentiella faror och vidta åtgärder för att minimera riskerna och säkerställa en säker arbetsmiljö när det gäller att arbeta på höjd över två meter s.k. höghöjdsarbete. Här är några steg och frågor som kan hjälpa till att genomföra en effektiv riskbedömning för arbete på hög höjd för att förhindra fallskyddsolyckor.

Kontrollera / inspektera arbetsstället och användningsmiljön där höghöjdsarbetet ska utföras:
Hur ser arbetsstället eller arbetsplatsen ut? Har du tagit hänsyn till faktorer som lutning, placering av förankringspunkter och användningsmiljön?

Finns det något som behöver åtgärdas för att underlätta en säker och effektiv räddning om någon skulle falla?

Frågor om användaren som ska utföra arbete på hög höjd: Har hen läst tillverkarens bruksanvisning för den fallskyddsutrustning som används? Är hen medveten om att hen använder rätt utrustning och att den används på rätt sätt?

Har användaren tagit hänsyn till de ergonomiska aspekterna genom att välja en sele och fästpunkter som minimerar obehag och belastning på kroppen?

Frågor om utrustningen: Är den tänkta fallskyddsutrustningen lämplig att använda på det aktuella arbetsstället?

Får du använda de olika delarna av fallskyddsutrustningen tillsammans?

Foto: Tanja Chernykh

Finns det befintliga förankringspunkter på arbetsplatsen, eller måste du ta med och montera egna? Förankringspunkterna ska inte sitta mer isär än 5-meter (riktmärke, kan behövas sitta tätare) Har du läst monteringsanvisningarna? Är förankringspunkten stark nog (minst 12 kN i 3 minuter)?

Bedömning av säkerheten: Analysera och gå igenom över möjligheter att ändra arbetssättet så att arbetsmomenten kan utföras på sätt som undviker eller minimerar arbete på höjd.

Finns det möjlighet till kollektiva säkerhetsåtgärder som kan förhindra fall och fallolyckor? Med Kollektiva säkerhetsåtgärder menas att man bygger bort riskerna med hjälpa av ställningar, skyddsnät m.m. Detta ser man på de flesta byggarbetsplatser. Ni ska alltid prioritera kollektiva fallskydd i första hand, därefter ska personiga fallskydd användas i sista hand.

Finns det möjlighet till kollektiva säkerhetsåtgärder som kan fånga upp en person om fall skulle inträffa?

Om personlig fallskyddsutrustning används, är den utformad för att förhindra fall?
Om personlig fallskyddsutrustning används, är den utformad för att kunna fånga upp en person om fall skulle inträffa?

Genom att noggrant utföra en riskbedömning vid arbete på hög höjd och ta hänsyn till alla dessa faktorer kan man minimera riskerna och skapa en säker arbetsmiljö när man arbetar på höjd för att undvika fallskyddsolyckor. Det är också viktigt att regelbundet granska och uppdatera riskbedömningen vid behov, samt att alltid följa tillverkarens rekommendationer och föreskrifter för användning av fallskyddsutrustning.

Självklart med genom att utbilda er kontinuerligt både genom www.fallskyddsutbildningen.se men även internt i företaget. Allt för ni ska undvika fallskyddsolyckor och ha en säker arbetsplats där ni kan arbeta säkert på höjd över två meter.

Riskbedömning när du ska arbeta på höjd över två meter, höghöjds arbete.